Klook 同 KKday響亞太區已經紅透半邊天,基本上要預訂門票 / 旅遊行程都會透過呢兩間OTA預訂! 不過唔講你可能唔知,其實第一間提供呢類型服務嘅網站係嚟自2008年瑞士Startup嘅Getyourguide,之後到2014年先陸續出現KKday及Klook。

Getyourguide – 優勢 (亞洲以外地區活動完勝!)
Getyourguide在2018年才正式加入繁體中文網站,而最可怕的地方是,假如你要預訂亞洲以外地區的Local Tour,Getyourguide的選擇比Klook及KKday多出十倍以上!

例如:要搵巴黎旅遊活動,KKday上只有57個選擇,而Klook上則有96個選擇,而且當中三分之一係交通票券,相反Getyourguide單單響巴黎呢個地區就已經有796個選擇,完勝!

不過你唔好以為Getyourguide響亞洲就等於無地位,佢地連亞洲嘅活動選擇都多過人! 
Getyourguide 

新加坡活動一共 175個中國大陸活動一共 800個香港活動一共 790個日本活動一共 295個

Getyourguide 網址:
https://www.getyourguide.com


 亞洲以外最強!預訂門票 / 旅遊行程 始祖 - Getyourguide

 https://www.facebook.com/readydepart